รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ (Kanjana Shotelersuk)

Email : kanjana.s@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา :
พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USAUniversity of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland, USAJohns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=Kanjana+Shotelersuk&btnG=