อ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา (Tassapong Raiyawa)

Email : tassapong.ra@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=TASSAPONG+RAIYAWA&btnG=