ผศ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ (Napapat Amornwichet)

Email : napapat.a@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา :
พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Doctor of Philosophy in Medical Sciences (Program for Cultivating Global Leaders in Heavy Ion Therapeutics and Engineering), The Graduate School of Medicine Gunma University, Japan

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NAPAPAT+AMORNWICHET&btnG=