อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ (Petch Alisanant)

Email : petch.a@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Visiting Fellow at Gunma University Hospital Carbon ion treatment

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=PETCH+ALISANANT&btnG=