ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม (Taweap Sanghangthum)

Email : taweap.s@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Ph.D. (Nuclear Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=TAWEAP+SANGHANGTHUM