ผศ.พิเศษ พญ.สาริน กิจพาณิชย์ (Sarin Kitpanit)

Email : sarin.k@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา :
พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SARIN+KITPANIT&btnG=