รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร (Kanaungnit Kingpetch)

Email : kanaungnit.k@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : พ.บ.(ธรรมศาสตร์)

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสนใจพิเศษ :
Nuclear Endocrinology, Radionuclide Therapy2

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=KANAUNGNIT+KINGPETCH+&btnG=