รศ.พิเศษ ดร. พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ (Anussara Prayongrat)

Email : anussara.p@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Doctoral of Philosophy (Basic Medicine), Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Japan

Visiting scientist in Stereotactic Radiosurgery and Proton Therapy The University of Texas MD Anderson Cancer Center, U.S.A.

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=ANUSSARA+SONGTHONG&btnG=

https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=ANUSSARA+PRAYONGRAT&btnG=