ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ (Jarturon Tantivatana)

Email : jaturon.t@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
อ.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ :
Neurointervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=JARTURON+TANTIVATANA&oq=