รศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสิต (Monravee Tumkosit)

Email : monravee.t@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : หัวใจและหลอดเลือด

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Research fellow (Noninvasive Cardiovascular Imaging), Wake Forest University School of Medicine (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Cardiovascular CT., MRI

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?as_sdt=2007&q=MONRAVEE+TUMKOSIT+&hl=th