อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ (Sasitorn Sirisaripoch)

Email : ssasitor@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SASITORN+SIRISALIPOCH+&btnG=