รศ.พิเศษ พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธุ์ (Kewalee Sasiwimonphan)

Email : kewalee.s@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ช่องท้อง

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

อ.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Certificate (Genitourinary Imaging), Radiology Mayo Clinic (U.S.A)

ความสนใจพิเศษ :
Genitourinary

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=KEWALEE+SASIWIMONPHAN++&btnG=