อ.พญ.อุษณี เตชะวิจิตร์ (usanee Techavijit)

Email : Usanee.v@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : พบ.ศิริราช​(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)​

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ความสนใจพิเศษ :
PET CT, Radioniclide therapy, GI motiliity in nuclear

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=USANEE+TECHAVIJIT&btnG=