อ.นพ.จริง เจริญวิศาล (Ching Charoenvisal)

Email : ching.c@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.ศิริราช

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

ว.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจพิเศษ :
Body Intervention

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=CHING+CHAROENVISAL&btnG=