พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง (Ketsuda Jakchairoongruang)

Email : ketsuda.ja@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ประสาท

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ :
Neuro Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=KETSUDA+JAKCHAIROONGRUANG&btnG=