อ.พญ.จินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์ (Chindarat Ratanakornphan)

Email : chindarat.r@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : กล้ามเนื้อและโครงกระดูก

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Cert. Fellowship (รพ.จุฬาฯ) Musculoskeleton Imaging

Cert. Fellowship (รพ.จุฬาฯ) Musculoskeletal Imaging

ความสนใจพิเศษ :
Musculoskeletal Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=CHINDARAT+RATANAKORNPHAN&btnG=