อ.นพ.คานัน สุขพระคุณ (Chanan Sukprakun)

Email : chanan.s@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=CHANAN+SUKPRAKUN&btnG=