อ.พญ.ณัฐฐิณี ลีลากนก (Nattinee Leelakanok)

Email : nattinee.l@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เด็ก

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

Cert. Fellowship (รพ.จุฬาฯ) Pediatric Imaging

ความสนใจพิเศษ :
Pediatric Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=NATTINEE+LEELAKANOK&btnG=