อ.นพ.กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล (Kritanon Lertutsahakul)

Email : krittanon.l@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : รังสีร่วมรักษา

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาทั่วไป (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป

ว.ว.(แพทยสภา) รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ :
Neurointervention