อ.นพ.สิระ วชาติมานนท์ (Sira Vachatimanon)

Email : sira.v@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา :
พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=SIRA+VACHATIMANONT&btnG=