รศ.พญ.อัจฉรา มหายศนันท์ (Atchara Mahayosnond)

Email : atchara.m@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : เด็ก

วุฒิการศึกษา : พบ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก

ความสนใจพิเศษ :
Pediatric Imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=ATCHARA++MAHAYOSNOND&btnG=