อ.นพ.อิทธิ อิทธิสวัสดิ์พันธ์ุ (Itthi Itthisawatpan)

Email : itthi.i@chula.ac.th

สังกัด : สภากาชาดไทย

สาขา : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

หน่วย : ทรวงอก

วุฒิการศึกษา : พบ.เชียงใหม่

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีวิทยา
ว.ว.รังสีวิทยาวินิจฉัย (แพทยสภา) รังสีวิทยาวินิจฉัย

ว.ว.(แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ความสนใจพิเศษ :
Chest Imaging