อ.ดร.พิชชา ชุณหวาณิชย์ (Picha Shunhavanich)

Email : picha.s@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขารังสีเทคนิค

หน่วย : วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : MS (Stanford University) Bioengineering

PhD (Stanford University) Bioengineering

ความสนใจพิเศษ :
Spectral CT, photon counting detectors, simulation, optimization

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=0%2C5&q=Picha+Shunhavanich&btnG=