ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล (Chawalit Lertbutsayanukul)

Email : chawalit.l@chula.ac.th

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?as_sdt=2007&q=CHAWALIT+LERTBUTSAYANUKUL&hl=th