ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ (Chonlakiet Khorprasert)

Email : chonlakiet.k@chula.ac.th

สาขา : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

วุฒิการศึกษา : พ.บ.จุฬา

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก (จุฬาฯ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

Certificate in Radiotherapy, National Cancer Center, Japan

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=CHONLAKIET+KHORPRASERT&btnG=