ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน (Kitiwat Khamwan)

Email : kitiwat.k@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) ม.นเรศวร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฉายาเวชศาสตร์) จุฬาฯ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Biomedical Engineering) จุฬาฯ

Postdoctoral fellow (Medical Imaging Physics) Johns Hopkins University, USA

ความสนใจพิเศษ :
Radiation physics, Imaging dosimetry, Nuclear medicine, Diagnostic radiology, Kinetic modeling, PET/CT

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?as_sdt=2007&q=KITIWAT+KHAMWAN&hl=th