ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย (Yothin Rakvongthai)

Email : yothin.r@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

MS Electrical Engineering (University of California Los Angeles)

PhD Electrical Engineering (University of Texas at Arlington)

ความสนใจพิเศษ :
Biomedical imaging

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=YOTHIN+RAKVONGTHAI&btnG=