อ.ดร.ปิยะชัย ขอมอินทร์ (Piyachai Khomein)

Email : piyachai.kh@chula.ac.th

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์

สาขา : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เคมี, เกียรตินิยมอันดับ 1

วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เคมี

PhD Chemistry (University of Massachusetts Amherst)

ความสนใจพิเศษ :
Development of targeted radiotracers for imaging by SPECT and PET, polymer materials for medical applications, targeted tumor radiotherapy​

Publications :
https://scholar.google.com/scholar?hl=th&as_sdt=2007&q=PIYACHAI+KHOMEIN&btnG=