รศ.นพ.เกียรติ อาจหาญศิริ

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์
สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย
ระบบ: ช่องท้อง
วุฒิการศึกษา: พ.บ. (มหิดล)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬา) รังสีวิทยา
ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป
อ.ว. (แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ความสนใจพิเศษ:  ระบบช่องท้อง

Publications