อาจารย์พิเศษ สังกัดสภากาชาดไทย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ผศ.นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
อ.ปกรณ์ สิริจินตกานต์