อาจารย์พิเศษ สังกัดสภากาชาดไทย สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

รศ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธ์
รศ.พญ.ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
รศ.พญ.สมใจ หวังศุภชาติ
ศ.พญ.ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
อ.นพ.นัทภูมิ กาญจนาภรณ์
อ.นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย
อ.นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ
อ.พญ.กมลธรรม พูลภิญโญ
อ.พญ.ทิวาพร จันทร์เจริญ
อ.พญ.พัชราจิรี ภาคอรรถ
อ.พญ.ภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ
อ.พญ.รังสิมา ศรีตุลานนท์
อ.พญ.ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล
อ.พญ.วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ
อ.พญ.สุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ
อ.พญ.ไพวัลย์ กิจศิริกุล