รศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้ำ

Bio Sketch

สังกัด: คณะแพทยศาสตร์
สาขา:  รังสีวิทยาวินิจฉัย
ระบบ: ประสาท
วุฒิการศึกษา: พ.บ. (จุฬาฯ)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จุฬา) รังสีวิทยา
ว.ว. (แพทยสภา) รังสีวิทยาทั่วไป
อ.ว. (แพทยสภา) ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
M.Sc. Clinical Epidemiology

ความสนใจพิเศษ

Research Interests

  • MRI Physics, Advanced neuroimaging