รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี

ScreenHunter_10 Jan. 08 14.49นักฟิสิกส์การแพทย์คนแรกคือ รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี ซึ่งท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 2 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานิวเคลียร์ฟิสิกส์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้เข้ารับราชการในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2508 และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยในระยะแรก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ได้ทำการจัดส่ง Dr. Paul M. Pfalzner ผู้เชี่ยวชาญทางฟิสิกส์ การแพทย์มาจัดตั้งหน่วย Hospital Physics และได้ฝึกอบรมรองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี เป็นระยะเวลา 1 ปี จึงนับได้ว่างานฟิสิกส์การแพทย์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี ได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้าน Physics of Radiotherapy ที่ London University ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2511 เป็นระยะเวลา 1 ปี และได้ปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง Particle Radiation Dosimetry ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ในการปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี ท่านได้ดูแลการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์ การแพทย์ทั้งทางรังสีวิทยาวินิจฉัยและรังสีรักษาและยังนับเป็นอาจารย์ ฟิสิกส์รุ่นแรกที่สอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำ บ้านเฉพาะทาง สาขารังสีวิทยา ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ

รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี นับเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในยุคบุกเบิก คือ ช่วงปี พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2532 ซึ่งใช้เครื่องโคบอลต์-60 และเครื่องเอกซเรย์ระยะลึกในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการใช้เครื่องใส่แร่ อัตราปริมาณรังสีสูงแบบระยะไกล