รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตรแพทยสภา

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2550

 1. แพทย์หญิงบุษกร วชิรานุภาพ

1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2551

 1. นายแพทย์อนุสรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ

1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2554

 1. แพทย์หญิงวัฒนี สาระทัศนานันท์

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. นายแพทย์ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง
 2. แพทย์หญิงช่อลดา ไพศาลพฤกษ์กุล

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. แพทย์หญิงฐิตินันท์ จุลฤกษ์
 2. แพทย์หญิงนนทิกา บุญตันกัน

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงอธิชา อริยะชัยพาณิชย์
 2. แพทย์หญิงธนิศา ทองใบ

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2558

 1. แพทย์หญิงนิภาพรรณ นรการเทียนสิน
 2. แพทย์หญิงพัชรี หงส์สมาทิพย์

 

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ (สิทธิแพทย์)

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์ธีรชัย ชัยทัศนีย์

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงสุภาดา ปรักกมกุล
 2. แพทย์หญิงเกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2558

 1. แพทย์หญิงวิยะดา สุภาดุล

 

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2550

 1. แพทย์หญิงปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552

 1. นายแพทย์จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2554

 1. แพทย์หญิงเอกอนงค์ วรกิตวิทธิสาธร

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. นายแพทย์พิษณุรักษ์ อินละคร
 2. แพทย์หญิงจิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. แพทย์หญิงนันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ
 2. นายแพทย์ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. นายแพทย์จริง เจริญวิศาล
 2. แพทย์หญิงธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2558

 1. นายแพทย์วิวัฒน์ ทิสยากร
 2. นายแพทย์ชินพจน์ ยงพิทยาพงศ์