รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ รุ่น 1 -10

รายชื่อผู้ที่จบการศึกษาจากภาควิชา/ฝ่ายรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

รุ่นที่ 1 (1 มิถุนายน 2515 – 31 พฤษภาคม 2518)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงแฉล้ม เศรษวานิช (ดวงจันทร์)
 2. แพทย์หญิงปัทมา (ศุภรัตน์) พิบูลธนสาร

สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงลักษณา โพชนุกูล

 

รุ่นที่ 2 (1 มิถุนายน 2516 – 31 พฤษภาคม 2519)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงวิไลวรรณ ยอดศรี (ขวัญบุญบำเพ็ญ)

 

รุ่นที่ 3 (1 มิถุนายน 2517 – 31 พฤษภาคม 2520)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงอัฐณีวรรณ ชวนเกริกกุล (วงศ์สถาพร)

 

รุ่นที่ 4 (1 มิถุนายน 2518 – 31 พฤษภาคม 2521)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย (ผลสวัสดิ์)

รุ่นที่ 5 (1 มิถุนายน 2519 – 31 พฤษภาคม 2522)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ

รุ่นที่ 6 (1 มิถุนายน 2520 – 31 พฤษภาคม 2523)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์

 

รุ่นที่ 7 (1 มิถุนายน 2521 – 31 พฤษภาคม 2524)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์ (วิฑิตวัฒนกุล)
 2. แพทย์หญิงเอมอร ไม้เรียง (ทองเชื้อ)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงวิไลวรรณ วิจารณ์กัยกิจ
 2. แพทย์หญิงลักษณะพรรณ เจริญวิศาล (เจริญคุปต์)

 

รุ่นที่ 8 (1 มิถุนายน 2522 – 31 พฤษภาคม 2525)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
 2. นายแพทย์พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ
 3. แพทย์หญิงวราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ

 

สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์นพดล อัศวเมธา

 

รุ่นที่ 9 (1 มิถุนายน 2523 – 31 พฤษภาคม 2526)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงขนิษฐา สรวงยานนท์ (ว่องวุฒิพรชัย)
 2. แพทย์หญิงโลจนา ตันติยาทร (อรรจนรัตน์)
 3. แพทย์หญิงสุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์ (เพรียบจริยวัฒน์)

สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย

 

รุ่นที่ 10 (1 มิถุนายน 2524 – 31 พฤษภาคม 2527)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์ประชา พลังวชิรา (ถึงแก่กรรม)