รายชื่ออาจารย์ในอดีตของภาควิชารังสีวิทยา

รายชื่ออาจารย์ในอดีตของภาควิชารังสีวิทยา

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค (พ.ศ. 2490 – 2512)
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์ (พ.ศ. 2498 – 2533)
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกัลยา เจียรประดิษฐ์ (พ.ศ. 2500 – 2532)
 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศีลวัต อรรถจินดา (พ.ศ. 2500 – 2525)
 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเที่ยง ศีติสาร (พ.ศ. 2504 – 2537)
 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา (พ.ศ. 2509 – 2542)
 7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงเกษร วัชรพงศ์ (พ.ศ. 2511 – 2541)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลียว ปิยะชน (พ.ศ. 2512 – 2521)
 9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดี ชมเดช (พ.ศ. 2514 – 2542)
 10. อาจารย์ แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย (พ.ศ. 2521 – 2524)
 11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมใจ หวังศุภชาติ (พ.ศ. 2522 – 2554)
 12. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชรคุปต์ (พ.ศ. 2525 – 2555)
 13. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์ (พ.ศ. 2526 – 2555)
 14. อาจารย์ แพทย์หญิงอุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์ (พ.ศ. 2531 – 2534)
 15. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ (พ.ศ. 2534 – 2535)
 16. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ (พ.ศ. 2535 – 2555)
 17. อาจารย์ นายแพทย์สนธยา เจริญทวี (พ.ศ. 2535 – 2539)
 18. อาจารย์ แพทย์หญิงประภาศรี เอี่ยมทอง (พ.ศ. 2536 – 2538)
 19. อาจารย์ แพทย์หญิงบุญญาภรณ์ วสุรัตน์ (พ.ศ. 2538 – 2545)
 20. อาจารย์ แพทย์หญิงลินดา บราวน์ (พ.ศ. 2539 – 2547)
 21. อาจารย์ นายแพทย์อรรควัชร์ จันทร์ฉาย (พ.ศ. 2539 – 2548)
 22. อาจารย์ แพทย์หญิงศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์ (พ.ศ. 2540 – 2548)
 23. อาจารย์ แพทย์หญิงวิภา เสาสูง (รัตนอมรไพจิตร) (พ.ศ. 2545 – 2552)
 24. อาจารย์ แพทย์หญิงพัชราจิรี ภาคอรรถ (พ.ศ. 2545 – 2547)
 25. อาจารย์ แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ (พ.ศ. 2546 – 2549)
 26. อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (พ.ศ. 2547 – 2549)
 27. อาจารย์ นายแพทย์พัฒนา หวังอายัตวณิชย์ (พ.ศ. 2552 – 2554)
 28. อาจารย์ แพทย์หญิงบุษกร วชิรานุภาพ (พ.ศ. 2548 – 2557)
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์ (พ.ศ. 2542 – 2558)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพิศมัย อร่ามศรี (พ.ศ. 2493 – 2530)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิญโญ กำภู ณ อยุธยา (พ.ศ. 2502 – 2532)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุรีย์ ฐิตะฐาน (พ.ศ. 2507 – 2539)
 4. รองศาสตราจารย์จงจินต์ ภัทรมนตรี (พ.ศ. 2508 – 2545)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภัสสร รัชตะปิติ (พ.ศ. 2511 – 2541)
 6. อาจารย์ แพทย์หญิงวรรณวดี ร่มไทรทอง (พ.ศ. 2514 – 2523)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์ (พ.ศ. 2524 – 2554)
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย (พ.ศ. 2530 – 2549)
 9. อาจารย์ นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์ (พ.ศ. 2541 – 2545)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล อัศวเมธา (พ.ศ. 2534 – 2557)

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา (พ.ศ. 2505 – 2538)
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงมาคุ้มครอง โปษยะจินดา (พ.ศ. 2507 – 2537)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก จีระเศรษฐ์ (พ.ศ. 2509 – 2540)
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัชรี บัวชุม (พ.ศ. 2513 – 2543)
 5. อาจารย์ นายแพทย์สุพจน์ บุญวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2519 – 2546)
 6. อาจารย์ แพทย์หญิงภัทรมน วาศวิท (พ.ศ. 2551 – 2555)

สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีป นพรัตน์ (พ.ศ. 2496 – 2530)