รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาขา Abdominal Imaging

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. แพทย์หญิงนิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงภมรมาศ รัตสิรยากร

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์การุณ เสรีบวรธนศักดิ์

 

สาขา Intervention Radiology

3 กรกฎาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2539

 1. นายแพทย์อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. นายแพทย์อนุสรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ

1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547

 1. แพทย์หญิงนิสารัตน์ ชคัตตรยาพงษ์ (วิเศษ)

 

สาขา Intervention Neuroradiology

1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548

 1. นายแพทย์บัญชา ชีวะอิสระกุล

 

สาขา Neuroradiology

1 มิถุนายน 2539 – 31 พฤษภาคม 2540

 1. แพทย์หญิงศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. นายแพทย์วิทยา ประสิทธิ์วรนันท์

1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551

 1. นายแพทย์สมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. แพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงจาลัต บูสะมัญ

 

สาขา Diagnostic Ultrasound

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. แพทย์หญิงพัชรี เลาประสพวัฒนา

1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2545

 1. แพทย์หญิงวิภา อมรรัตนไพจิตร

 

สาขา Diagnostic CT and MRI Imaging

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2545

 1. แพทย์หญิงจินตวรี ญาโณทัย

1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548

 1. แพทย์หญิงสุชารัฐ วรุตตมะ (อร่ามศรี)

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554

 1. นายแพทย์ธีระพล วิจิตรโสภา

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์สราเวช พงศ์รัตนามาน

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงอัญชลิกา สหายา

 

สาขา Breast Imaging

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554

 1. แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์ จักกาบาตร์ (สูยะนันทน์)

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. แพทย์หญิงสมชนินทร์ พิพัฒน์ผจง

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงปาลิตา หรรษกุล
 2. แพทย์หญิงศรัณยา งามรัศมีวงศ์

 

สาขา Musculoskeletal Imaging

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. แพทย์หญิงจินดารัตน์ สิมะบวรสุทธิ์

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงมนชยา ไพสินสมบูรณ์

 

สาขา Pediatrics

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์สุทธิพร คำพันธุ์นิพ

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงนงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล