รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตร 1 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาขา  Abdominal Imaging   

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. แพทย์หญิงนิทรา   ปิยะวิเศษพัฒน์

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงภมรมาศ  รัตสิรยากร

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์การุณ    เสรีบวรธนศักดิ์

1 กรกฎาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562

 1. แพทย์หญิงปัณวรรธน์ ศิริกาญจนโกวิท

1 กรกฎาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563

 • ไม่มี

1 กรกฎาคม 2564 – 30  มิถุนายน 2565

 • ไม่มี

1 กรกฎาคม 2565 – 30  มิถุนายน 2566

 • ไม่มี

 

 

สาขา  Intervention Radiology 

3  กรกฎาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2539

 1. นายแพทย์อรรควัชร์  จันทร์ฉาย

1  มิถุนายน  2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. นายแพทย์อนุสรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ

1  มิถุนายน  2546 – 31 พฤษภาคม 2547

 1. แพทย์หญิงนิสารัตน์  ชคัตตรยาพงษ์  (วิเศษ)

 

 

สาขา  Intervention Neuroradiology 

1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548

 1. นายแพทย์บัญชา  ชีวะอิสระกุล

 

 

สาขา  Neuroradiology  

1 มิถุนายน 2539 – 31 พฤษภาคม 2540

 1. แพทย์หญิงศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. นายแพทย์วิทยา ประสิทธิ์วรนันท์

1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551

 1. นายแพทย์สมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์

1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555

 1. แพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงจาลัต  บูสะมัญ

1 กรกฎาคม 2558 – 30  มิถุนายน 2559

 1. แพทย์หญิงสวรินทร์ เอี้ยวฉาย

1 กรกฎาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561

 1. แพทย์หญิงสุภัค ชุติไพจิตร

1 กรกฎาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562

 1. แพทย์หญิงนันท์นภัส เหล่าไทย

1 กรกฎาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564

 1. แพทย์หญิงปารีณา สุวัฒนะพงศ์เชฏ

1 กรกฎาคม 2564 – 30  มิถุนายน 2565

 1. แพทย์หญิงปวีณา พหลเทพ

 

สาขา  Diagnostic Ultrasound

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. แพทย์หญิงพัชรี เลาประสพวัฒนา

1 มิถุนายน 2544- 31 พฤษภาคม 2545

 1. แพทย์หญิงวิภา อมรรัตนไพจิตร

 

สาขา  Diagnostic CT and MRI Imaging

1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2545

 1. แพทย์หญิงจินตวรี ญาโณทัย

 

1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2543

 1. แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

 

1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548

 1. แพทย์หญิงสุชารัฐ     วรุตตมะ (อร่ามศรี)

 

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554

 1. นายแพทย์ธีระพล วิจิตรโสภา

 

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์สราเวช พงศ์รัตนามาน

 

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงอัญชลิกา  สหายา

 

1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558

 1. แพทย์หญิงวัชชิรา  ดวงแก้ว

 

1 กรกฎาคม 2559 – 30  มิถุนายน 2560

 1. แพทย์หญิงอโนมา  สรรพัชญพงศ์

 

1 กรกฎาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561

 1. แพทย์หญิงหทัยรัตน์ วิทยาศิริกุล

 

1 กรกฎาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563

 1. แพทย์หญิงเกวลิน สุทธิพงษ์

 

1 กรกฎาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564

 1. แพทย์หญิงธัญญา เดชศิริพงศา

 

1 กรกฎาคม 2564 – 30  มิถุนายน 2565

 1. แพทย์หญิงลักขณา  จิราพงษ์

 

สาขา  Diagnostic Breast  Imaging

1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554

 1. แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์ จักกาบาตร์ (สูยะนันทน์)

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. แพทย์หญิงสมชนินทร์ พิพัฒน์ผจง

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงปาลิตา  หรรษกุล  
 2. แพทย์หญิงศรัณยา   งามรัศมีวงศ์

1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558

 1. แพทย์หญิงขวัญสกุล  บุญศรารักษพงศ์

1 กรกฎาคม 2558 – 30  มิถุนายน 2559

 1. แพทย์หญิงชุตินันท์ วัชรกุล

1 กรกฎาคม 2559 – 30  มิถุนายน 2560

 1. แพทย์หญิงธนัชพิมพ์  สุภาภรณ์ประดับ
 2. แพทย์หญิงณริสรา  ลิมป์นินาท

1 กรกฎาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561

 1. แพทย์หญิงวศินี พนมเสริฐ
 2. แพทย์หญิงฐานิทธิ ลิ่มปรัชญา

1 กรกฎาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562

 1. แพทย์หญิงศิรฉัตร วิทยากร
 2. แพทย์หญิงจิรารัตน์ จิรารยะพงศ์

1 กรกฎาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563

 1. แพทย์หญิงอมรทิพย์ องค์ชัยวัฒนะ
 2. แพทย์หญิงมาลินี  เชื้อสะอาด

1 กรกฎาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564

 1. แพทย์หญิงสินีนาฏ พาณิชยวัฏ
 2. แพทย์หญิงสหัทยา นิยะโมสถ
 3. แพทย์หญิงวีรวรรณ ฉัตรตรัสตรัย

1 กรกฎาคม 2564 – 30  มิถุนายน 2565

 1. แพทย์หญิงณฐวรรณ ลิขิตกำจร
 2. แพทย์หญิงปัณฑ์ จันทนิมิ

สาขา  Musculoskeletal Imaging

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. แพทย์หญิงจินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์ (สิมะบวรสุทธิ์)


1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงมนชยา  ไพสินสมบูรณ์


1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558

 1. แพทย์หญิงพรพรหม  วิวัฒน์ศรีกุล


1 กรกฎาคม 2558 – 30  มิถุนายน 2559

 1. แพทย์หญิงธันยวีร์ นันทเจริญพร
 2. นายแพทย์ศุภวัชร งามสิริสุข


1 กรกฎาคม 2559 – 30  มิถุนายน 2560

 1. นายแพทย์เมธัส  ไทยอุทิศ


1 กรกฎาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561

 1. นายแพทย์ชลิต จิตเจือจุน
 2. นายแพทย์มีนัท อัชรพงศ์


1 กรกฎาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562

 1. แพทย์หญิงนริสา สถิตรักษ์วงศ์
 2. แพทย์หญิงรัชภรณ์ ทวีสกุลวัชระ


1 กรกฎาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563

 1. นายแพทย์อภิชาต ท่าช้าง
 2. นายแพทย์ธาดา วิระเทพสุภรณ์


1 กรกฎาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564

 1. นายแพทย์ณัฎฐวัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
 2. แพทย์หญิงกานต์ธิดา ศุขเจริญ


1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

 1. แพทย์หญิงรวิสรา เลิศไพศาล

 

สาขา  Pediatric Diagnostic Imaging

1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

 1. นายแพทย์สุทธิพร คำพันธุ์นิพ

1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557

 1. แพทย์หญิงนงลักษณ์  อ้อยมั่งมูล

1 กรกฎาคม 2558 – 30  มิถุนายน 2559

 1. แพทย์หญิงณัฐฐิณี  ลีลากนก

1 กรกฎาคม 2560 – 30  มิถุนายน 2561

 1. แพทย์หญิงชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย

1 กรกฎาคม 2561 – 30  มิถุนายน 2562

 1. นายแพทย์วิทิต เลขวัต
 2. แพทย์หญิงกนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน์

1 กรกฎาคม 2562 – 30  มิถุนายน 2563

 1. แพทย์หญิงทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์
 2. แพทย์หญิงปิยาภรณ์ กิจประภาศิริ

1 กรกฎาคม 2563 – 30  มิถุนายน 2564

 1. แพทย์หญิงตุลดา วิริยะนุเคราะห์
 2. แพทย์หญิงปรางใส คุ้มสาธิต

1 กรกฎาคม 2564 – 30  มิถุนายน 2565

 1. แพทย์หญิงธนิฏฐา พฤกษหิรัญ