รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ รุ่น 31-40

รุ่นที่ 31 (1 มิถุนายน 2545 – 31 พฤษภาคม 2548)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงกรรณิกา วัฒนกุล
 2. แพทย์หญิงบุษกร วชิรานุภาพ
 3. แพทย์หญิงปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์
 4. แพทย์หญิงพัชรี เจริญรัตน์
 5. นายแพทย์ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์ (นายแพทย์เอกพล เศรษฐ์สกล)
 6. แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์จิรศักดิ์ สุขาบูรณ์
 2. แพทย์หญิงมาริสา จูฑะเตมีย์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงปิยรัตน์ ภาคลักษณ์

 

รุ่นที่ 32 (1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2549)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงเมลิสสา พันธุ์เมธิศร์
 2. แพทย์หญิงเจนจีรา ปรึกษาดี
 3. แพทย์หญิงปิยพร บุญศิริคำชัย
 4. นายแพทย์กชกฤษณ์ เวทวงษ์

 

รุ่นที่ 33 (1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2550)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์การุณ เสรีบวรธนศักดิ์
 2. นายแพทย์อนุชา ทาขุลี (ถึงแก่กรรม)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์กานต์ แตงเที่ยง
 2. แพทย์หญิงจักรินทร์ คล่องพิทยาพงษ์
 3. นายแพทย์จารุวัฒน์ ขุนรัตน์
 4. แพทย์หญิงณัชชา ปิ่นเจริญ
 5. นายแพทย์ธีรพันธ์ บุตรแผ้ว
 6. แพทย์หญิงนฤมล เชาว์สุวรรณกิจ
 7. แพทย์หญิงมยุรี กิตติจารุขจร
 8. นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิยะวงศ์
 9. แพทย์หญิงเกวลี ศศิวิมลพันธุ์
 10. แพทย์หญิงจตุพร ชยะกุลคีรี
 11. แพทย์หญิงยุวลักษณ์ สานโอฬาร
 12. แพทย์หญิงณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์ธนาพันธุ์ พีรวงศ์
 2. แพทย์หญิงคณิศา รองศรีแย้ม

 

รุ่นที่ 34 (1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2551)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์ทรงเกียรติ ฐานะวร
 2. แพทย์หญิงวารุณี พูลสวัสดิ์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงกุลลณา ตันติประวรรณ
 2. แพทย์หญิงขนิษฐา กิตติศาสตรา
 3. แพทย์หญิงดลภัทร พิสิฐจำนง
 4. แพทย์หญิงนรินทร อู่ทรัพย์
 5. แพทย์หญิงนันทิดา สุสัณฐิตพงษ์
 6. แพทย์หญิงบุญฑรี วาณิชวัฒนรำลึก
 7. แพทย์หญิงปรารถนา ชาติกานนท์
 8. แพทย์หญิงศศิธร เพชรจรัลไพศาล
 9. แพทย์หญิงสรญา ลีลาสกุลธรรม
 10. นายแพทย์สุกฤษฏิ์ ศรีอาริยะเมตตา
 11. แพทย์หญิงสุภัค ชุติไพจิตร
 12. แพทย์หญิงวิภาวี รุ่งอร่ามศิลป์ (รักชอบ)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. นายแพทย์จักรพงษ์ จักกาบาตร์
 2. แพทย์หญิงดรุณี ทองหวั่น
 3. นายแพทย์ทัศน์พงศ์ รายยวา

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงภัทรมน วาศวิท

 

รุ่นที่ 35 (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2552)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์ก่อพงศ์ ผดุงสะอาด
 2. พญ.นันทิดา ปราบนุชวงษ์
 3. ร.ท.หญิง ศุภวรรณ ลิ้มสุวรรณ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงจุฑามาศ เดชภิรัตนมงคล
 2. แพทย์หญิงชุติมา ไพบูลย์
 3. แพทย์หญิงเนตรศิริ ดำรงพิศุทธิกุล
 4. นายแพทย์พัฒนา หวังอายัตวณิชย์
 5. นายแพทย์พิษณุรักษ์ อินละคร
 6. แพทย์หญิงภัณฑิรา ตั้งศุภวัฒนกิจ
 7. แพทย์หญิงวรรณฤดี โลหิตวิเศษ
 8. แพทย์หญิงวัฒนี สาระทัศนานันท์
 9. นายแพทย์ศิริชัย บุญชิต
 10. นายแพทย์สุรเชษฏ์ สิริพงษ์สกุล
 11. แพทย์หญิงอโนมา ชุณหภัทรกุล
 12. แพทย์หญิงเอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. นายแพทย์จเร เกียรติศิริชัย
 2. แพทย์หญิงดนยา แสงวารี
 3. แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ ปานบุญ
 4. นายแพทย์ยสเนติ์ คำปลิว

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์วนา แสงสระศรี
 2. นายแพทย์รัชพงษ์ พิพัฒรัตนะ

 

รุ่นที่ 36 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2553)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล
 2. แพทย์หญิงธันยวีร์ นันทเจริญพร
 3. แพทย์หญิงวิรัมภา ละแมนชัย
 4. นายแพทย์อนุสรณ์ นำศรีเจริญกุล

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์ (สิทธิแพทย์)
 2. นายแพทย์ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง
 3. นายแพทย์ปฏิวัติ ทักษิณาวิสุทธิ์
 4. แพทย์หญิงพิมพ์จันทร์ จักกาบาตร์ (สูยะนันทน์)
 5. แพทย์หญิงพิมพ์ลดา เชียสวัสดิ์
 6. แพทย์หญิงจิณห์นิภา (รวมพอ) เชาว์ดำรงค์
 7. แพทย์หญิงสายไหม สีตะพงศ์
 8. นายแพทย์เสกสรรค์ กิตติวนกุล
 9. นายแพทย์อดิสรณ์ บุญฤทธิ์
 10. นายแพทย์อมเรศ ตาลเศวต
 11. นายแพทย์เอกสิทธิ์ สว่างจิตเมตตา
 12. แพทย์หญิงพรทิพย์ ตันติวิทยากุล

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. แพทย์หญิงดนิดา กานต์นฤนิมิต
 2. แพทย์หญิงณปภัช อมรวิเชษฐ์
 3. แพทย์หญิงอรวรรณ คำเจริญคุณ
 4. แพทย์หญิงอัจจิมา ผ่องฉวี

 

รุ่นที่ 37 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2554)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงคนัมพร ศรีหนา
 2. แพทย์หญิงจิลนาร์ เจริญช่าง
 3. แพทย์หญิงมุทิตา สกลนุรักษ์
 4. แพทย์หญิงยศวดี มงคลเดช
 5. นายแพทย์สุพพัต อิทธิเมฆินทร์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงจาลัต บูสะมัญ
 2. แพทย์หญิงชุติมันต์ อุดมพรมงคล
 3. นายแพทย์ณัฐพงศ์ เลิศลาภวศิน
 4. นายแพทย์ธีรชัย ชัยทัศนีย์
 5. แพทย์หญิงนัทยา จันทราพิรัตน์
 6. แพทย์หญิงนันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ
 7. แพทย์หญิงน้ำฝน ยิ่งยง
 8. แพทย์หญิงมาฆะมาศ จงจรูญรังสรรค์
 9. แพทย์หญิงวรัชญา วิศทเวทย์
 10. แพทย์หญิงวรางคณา ศรีสุด
 11. แพทย์หญิงสุมาพร มักคุ้น
 12. แพทย์หญิงอรอัจฉรา โตพันธานนท์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. แพทย์หญิงกิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
 2. แพทย์หญิงพนิต ชีวรัตนพงษ์
 3. แพทย์หญิงพัชราภรณ์ ศิริปโชติ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงอัญชิสา คุณาวุฒิ

 

รุ่นที่ 38 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2555)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์จริง เจริญวิศาล
 2. แพทย์หญิงธัญญารัตน์ วัฒนเศรษฐสิริ
 3. นายแพทย์บัณฑิต นวนพรัตน์สกุล
 4. แพทย์หญิงปนัดดา ยศทัพ
 5. แพทย์หญิงสมชนินท์ พิพัฒน์ผจง
 6. นายแพทย์คมสัน เอกอัจฉริยา
 7. นายแพทย์สราเวช พงศ์รัตนามาน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงเกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง
 2. แพทย์หญิงจินดารัตน์ สิมะบวรสุทธิ์
 3. แพทย์หญิงธนิศา ทองใบ
 4. แพทย์หญิงนันทนา อัศวเรขา
 5. แพทย์หญิงปิยะวรรณ เกียรติรุ่งเรืองดี
 6. แพทย์หญิงพัชรี หงษ์สมาทิพย์
 7. แพทย์หญิงพิมพร อนันตอัณณพ
 8. แพทย์หญิงวิชุนันท์ กันชัย
 9. แพทย์หญิงศรัญญา ลีลาประศาสน์
 10. แพทย์หญิงสุชาสินี ชำนิบรรณการ
 11. แพทย์หญิงสุภาดา ปรักกมกุล
 12. แพทย์หญิงอธิชา อริยะชัยพาณิชย์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. แพทย์หญิงศิริกันยา จงเสถียรธรรม
 2. นายแพทย์เพชร อลิสานันท์
 3. นายแพทย์ปฐวี โชติทวีศักดิ์

 

รุ่นที่ 39 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2556)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์ศุทธพล ศรีศุภร
 2. แพทย์หญิงวศินี พนมเสริฐ
 3. แพทย์หญิงนวพร กฤตยล
 4. แพทย์หญิงนาริฐา กิจจรัส
 5. แพทย์หญิงศศิกาญจน์ ส่งทวีทรัพย์
 6. แพทย์หญิงนิภาพรรณ นรการเทียนสิน
 7. แพทย์หญิงวุฒิชัย เตชะมนูญ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์วิวัฒน์ ทิสยากร
 2. แพทย์หญิงณัฐกาญจน์ จันทร์เจ๊ก
 3. แพทย์หญิงนภัส มณีนัย
 4. แพทย์หญิงจิตนาถ ตันติศิริวิทย์
 5. แพทย์หญิงชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทย
 6. แพทย์หญิงปาลิตา หรรษกุล
 7. แพทย์หญิงวิยะดา สุภาดุล
 8. แพทย์หญิงศิริพัชร์ แซ่จึง
 9. นายแพทย์ชินพจน์ ยงพิทยาพงศ์
 10. นายแพทย์ทศชฐร สุจริตวงศานนท์
 11. แพทย์หญิงธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ
 12. แพทย์หญิงศรัณยา งามรัศมีวงศ์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. นายแพทย์ศุทธิชัย พจนานุภาพ
 2. แพทย์หญิงอนุสสรา ประยงค์รัตน์
 3. แพทย์หญิงนฤมล ทองทิพย์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงเมธินี ฉันทาดิศัย

 

รุ่นที่ 40 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2557)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงปัณณพร อุบลวิโรจน์
 2. แพทย์หญิงปวีณา ประเทืองสุขเลิศ
 3. แพทย์หญิงชินาภา จริยเศรษฐวงศ์
 4. แพทย์หญิงพันพัชร์ โตสุโขวงศ์
 5. แพทย์หญิงวราลี วาณิชตันติกุล
 6. แพทย์หญิงนันทพร พิทักษ์เวช
 7. แพทย์หญิงวศินี กาญจนนิยต
 8. แพทย์หญิงพรอนงค์ อริยจินดา
 9. นายแพทย์อธิป เตรียมโพธิ์
 10. แพทย์หญิงกนกพร ตั้งตรัยรัตนกุล
 11. แพทย์หญิงสวรินทร์ เอี้ยวฉาย
 12. นายแพทย์วิธวินท์ ศักดาเพชรศิริ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. แพทย์หญิงสวนีย์ นิรันดร์ศิริผล
 2. แพทย์หญิงกีรติกานต์ บุญญาวรรณ