รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ รุ่น 11-20

รุ่นที่ 11 (1 มิถุนายน 2525 – 31 พฤษภาคม 2528)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงกรรณิการ์ นิติเนาวรัตน์
 2. แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ
 3. นายแพทย์ยุทธนา แสงสุดา
 4. แพทย์หญิงจันทร์เต็ม เก่งสกุล
 5. แพทย์หญิงสุพัฒน์พันธุ์ ว่องพิบูลย์ (ตัณฑ์ไพโรจน์)
 6. แพทย์หญิงรังสิมา ศรีตุลานนท์ (ปฐมกุลมัย)
 7. แพทย์หญิงอุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์

สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์วรพล อนันตวรณิชย์ (ถึงแก่กรรม)
 2. นายแพทย์วโรดม บุญวิสุทธิ์

 

รุ่นที่ 12 (1 มิถุนายน 2526 – 31 พฤษภาคม 2529)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงจำนงค์ แก้วทับทิม
 2. นายแพทย์ดนัย บุณยะประภัศร (ถึงแก่กรรม)
 3. นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
 4. แพทย์หญิงสุจิตรา ทองมาก (อุ่นจิตรเลิศ)
 5. นายแพทย์ปิยะ ประทีปเสน

 

รุ่นที่ 13 (1 มิถุนายน 2527 – 31 พฤษภาคม 2530)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงชมพูนุท ดวงมณี (จรัสกุลางกูร)
 2. แพทย์หญิงวลีวัณย์ เชื้อพาณิชย์
 3. นายแพทย์แสงชัย เจียมสวัสดิ์พันธ์ (ถึงแก่กรรม)
 4. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ลีละพงศ์ประสุต

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงเบญจพร ชัยชนะสุวัฒน์

 

รุ่นที่ 14 (1 มิถุนายน 2528 – 31 พฤษภาคม 2531)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์ (ลีละวงศ์)
 2. แพทย์หญิงปาริชาติ เอี่ยมวรนิรันดร์
 3. แพทย์หญิงเปรมฤดี ชื่นกลิ่น
 4. นายแพทย์สมเกียรติ เมธีวีรวงศ์
 5. แพทย์หญิงสายสุนี ภูมิวิชชุเวช
 6. นายแพทย์เกียรติ อาจหาญศิริ
 7. นายแพทย์ศักดิ์พิศิษฏ์ วงศ์ปิยะบวร

 

รุ่นที่ 15 (1 มิถุนายน 2529 – 31 พฤษภาคม 2532)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์วันชาติ เล้าประเสริฐ
 2. แพทย์หญิงศรีประภา เนตรนิยม (พิพัฒน์ไชยศิริ)
 3. แพทย์หญิงผกาภรณ์ ศิริมาศ (ศรีทองสุก)
 4. แพทย์หญิงสุรางค์ อาจวิริยะกุล

รุ่นที่ 16 (1 มิถุนายน 2530 – 31 พฤษภาคม 2533)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงจันทร์ทิพย์ ตรีรัตนกุลวงศ์
 2. แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
 2. นายแพทย์ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร

 

รุ่นที่ 17 (1 มิถุนายน 2531 – 31 พฤษภาคม 2534)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เก่งสุรการ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงลินดา บราวน์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์สามารถ ราชดารา

 

รุ่นที่ 18 (1 มิถุนายน 2532 – 31 พฤษภาคม 2535)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงศรัณยา ทระเทพ (วรรคาวิสันต์)
 2. แพทย์หญิงเย็นจิต ชัยประเสริฐ
 3. แพทย์หญิงสุภาพ ธีระวิรุฬห์
 4. นายแพทย์ชลิต จิตเจือจุน

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์ภาณุมาศ เหลืองไพบูลย์
 2. แพทย์หญิงแววดาว เตชะวัฒนากุล (ถึงแก่กรรม)

สาขารังสีรักษา

 1. แพทย์หญิงพรรณวิภา ผลชีวิน

 

รุ่นที่ 19 (1 มิถุนายน 2533 – 31 พฤษภาคม 2536)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงศรสุภา ลิ้มเจริญ
 2. แพทย์หญิงวารุณี สถาปัตยวงศ์
 3. แพทย์หญิงเพ็ญแข หงส์ธรรมนูญ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงประภาศรี เอี่ยมทอง
 2. แพทย์หญิงบุญญาภรณ์ วสุรัตน์ (องค์พิพัฒนกุล)

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงศศิธร ศิริสาลิโภชน์ (อภัยวงศ์)

 

รุ่นที่ 20 (1 มิถุนายน 2534 – 31 พฤษภาคม 2537)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงอภิลักษณ์ ประดิษฐ์สมานนท์
 2. แพทย์หญิงนิภา วงศ์วิชิตกุล
 3. แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
 4. แพทย์หญิงอุทิศ ตันตนาวงศ์
 5. นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
 6. แพทย์หญิงอุษา วงศ์จตุพร
 7. แพทย์หญิงอัมผกา ลิมปนวุฒิ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์สุทธิรัตน์ รอดจันทร์
 2. นายแพทย์สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ
 3. แพทย์หญิงคมดาว บุญชิต

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร