รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ รุ่น 41-42

รุ่นที่ 41 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงวริสรา กิตติวรพงษ์กิจ
 2. นายแพทย์วันกานต์ บุญล้อม

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงนิศานาถ ภิสัชเพ็ญ
 2. นายแพทย์กฤษณะ คูวิจิตรจารุ
 3. แพทย์หญิงกานต์สินี สพันธุพงศ์
 4. แพทย์หญิงรังสินี กาญจนอำพล
 5. นายแพทย์วีระวิทย์ เรืองศิรินุสรณ์
 6. นายแพทย์คณินธร เอื้อเสริมพงศ์
 7. แพทย์หญิงกิติรัตน์ รัตนถาวรกิติ
 8. แพทย์หญิงณัฐฐิณี ลีลากนก
 9. แพทย์หญิงวริยา จินตนาภักดี
 10. แพทย์หญิงนิศาชล ชะตางาม
 11. แพทย์หญิง ดร.อัญชุกร ริจิรวนิช

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. แพทย์หญิงชนม์นิภา นันทวิทยา
 2. แพทย์หญิงณัชชา เสนาวิน

 

รุ่นที่ 42 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2559)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงมาลินี เชื้อสะอาด
 2. นายแพทย์ธิติ ทองส่งโสม
 3. แพทย์หญิงพอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์
 4. แพทย์หญิงพรปวีณ์ วงษ์โพธิ์ผล
 5. แพทย์หญิงจุฑาภรณ์ สุระเวช
 6. นายแพทย์กฤตนนท์ เลิศอุตสาหกูล

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงปาริญา ละแมนชัย
 2. แพทย์หญิงพลอยพรรณ วัฒนากาล
 3. แพทย์หญิงชนากานต์ สุวานิช
 4. แพทย์หญิงภัทริน บูรพาสมบูรณ์
 5. แพทย์หญิงอรนลิน บุญศิริศักดิ์
 6. แพทย์หญิงพัดชา เชื้อสาธุชน
 7. แพทย์หญิงกฤตยา เงยวิจิตร
 8. แพทย์หญิงทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์
 9. นายแพทย์พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร
 10. นายแพทย์กิตติพล เหลืองจารุธร
 11. แพทย์หญิงญาณิณ ชัยศุภมงคลลาภ
 12. แพทย์หญิงณริสรา ลิมป์นินาท

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 1. นายแพทย์ธีรกุล จิโรจน์มนตรี
 2. แพทย์หญิงปรางระวี แสงจันทร์