รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ตั้งแต่ รุ่น 21-30

รุ่นที่ 21 (1 มิถุนายน 2535 – 31 พฤษภาคม 2538)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงพรเพ็ญ วงศ์วิสุทธิกุล
 2. แพทย์หญิงสิริรัตน์ คภะสุวรรณ
 3. นายแพทย์สนธยา เจริญทวี
 4. แพทย์หญิงพูลทรัพย์ วงศ์วีระเกียรติ
 5. แพทย์หญิงรัชนันทน์ ตติยนันทพร
 6. แพทย์หญิงศิริพร ลลิตอนันต์พงศ์ (อิ่นแก้ว)
 7. นายแพทย์อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงนารีรัตน์ ไทยอาจ
 2. แพทย์หญิงอัจฉรา มหายศนันท์ (กู้กุลประสงค์)

สาขารังสีรักษา

 1. แพทย์หญิงกาญจนา โชติเลอศักดิ์ (อภินันทกูล)

 

รุ่นที่ 22 (1 มิถุนายน 2536 – 31 พฤษภาคม 2539)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ
 2. แพทย์หญิงภมรมาศ รัตสิรยากร

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จันทร์แสนวิไล
 2. แพทย์หญิงวัชรา วรวัฒนากุล

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์วัชราวุธ มะลิกุล

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์

 

รุ่นที่ 23 (1 มิถุนายน 2537 – 31 พฤษภาคม 2540)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงดาริน ศักดิ์วัฒนเวคิน
 2. แพทย์หญิงอารยา บุญยะลีพรรณ
 3. แพทย์หญิงสุภาพร จงเชี่ยวชำนาญ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. นายแพทย์ภคเดชน์ (เจษฎา) มหัจฉริยวงศ์
 2. แพทย์หญิงวัชชิรา ดวงแก้ว
 3. แพทย์หญิงวรางคณา อาจศิริ
 4. แพทย์หญิงลินจง พันธ์ชนะ
 5. แพทย์หญิงน้ำทิพย์ หมั่นพลศรี
 6. นายแพทย์บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
 7. นายแพทย์เศกสรร จิตวิเศษ
 8. แพทย์หญิงอรฤดี โหจันทร์
 9. แพทย์หญิงมะณี เลขวิริยะกุล
 10. นายแพทย์วรานนท์ บุญชนานันทกูด

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงสุภัทรพร เทพมงคล (สิกขาบัณฑิต)

 

รุ่นที่ 24 (1 มิถุนายน 2538 – 31 พฤษภาคม 2541)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์สมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์
 2. นายแพทย์สิทธิพร ศศิวรรณพงศ์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงนวลรัตน์ คงทรัพย์
 2. นายแพทย์วีระ สิริประเสริฐ
 3. นายแพทย์สุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ
 4. แพทย์หญิงอรพินท์ มุกดาดิลก
 5. นายแพทย์อภิชาต ประถมบุตร
 6. นายแพทย์สุธี ศรีสัมฤทธิ์
 7. แพทย์หญิงพริ้มเพรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
 8. แพทย์หญิงสิริรัตน์ ไม้หอม

 

รุ่นที่ 25 (1 มิถุนายน 2539 – 31 พฤษภาคม 2542)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงวายุพา ประภาศิริสุลี
 2. นายแพทย์อนุสรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงกุลธิดา สกลชัยพงศ์
 2. แพทย์หญิงนิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
 3. นายแพทย์พิเชฐ เลิศวิวัฒน์ตระกูล
 4. นายแพทย์วิทยา ประสิทธิ์วรนันท์
 5. แพทย์หญิงพัชรี เลาประสพวัฒนา
 6. แพทย์หญิงวิภาวัลย์ กีรติกสิกร
 7. แพทย์หญิงแสงอุษา ตวงสุวรรณ
 8. แพทย์หญิงดรุณี แซ่เตียว
 9. แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ปลอดเปลี่ยว

 

รุ่นที่ 26 (1 มิถุนายน 2540 – 31 พฤษภาคม 2543)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงธัญญา จีระสมบูรณ์ยิ่ง
 2. แพทย์หญิงสุชารัฐ วรุตตมะ (อร่ามศรี)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงทิวาพร บุษรากุล (จันทร์เจริญ)
 2. นายแพทย์สงบ อมรเลิศวิมาน
 3. แพทย์หญิงขนิษฐา อร่ามศรี (ศรีสมทรัพย์)
 4. แพทย์หญิงชัญญา วิไล
 5. นายแพทย์รัฐวัชร์ อริยรัฐรังสี (นายแพทย์ทัศนะ นิรัติศัยสกุล)
 6. แพทย์หญิงสุภาพร ธีรพันธ์ธุวัฒน์
 7. แพทย์หญิงจันทร์ทิพย์ แสงธรรมรัตน์
 8. แพทย์หญิงบุษบา จิรัปปภา
 9. แพทย์หญิงเพชรรัตน์ ทรวงแก้ว
 10. นายแพทย์ภูวิทู สังข์ทอง

สาขารังสีรักษา

 1. แพทย์หญิงอภิรดี ศรีสุเทพ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช
 2. แพทย์หญิงคนึงนิจ กิ่งเพชร

 

รุ่นที่ 27 (1 มิถุนายน 2541 – 31 พฤษภาคม 2544)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์อนิรุทร พงษ์พัชราธรเทพ
 2. นายแพทย์วรชาติ ศักดิ์ศิรินุกูล
 3. แพทย์หญิงอภิญญา บูรณโอสถ (ชัยสุริยเทพกุล)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงจินตวรี ศรีสมบูรณ์ (ญาโณทัย)
 2. แพทย์หญิงวัลภา เลาหะสราญ (จริงจิตร)
 3. แพทย์หญิงดวงดาว สหกิจรุ่งเรือง
 4. แพทย์หญิงพัชราจิรี ภาคอรรถ (อรรถจินดา)
 5. แพทย์หญิงพิมพินี เสตสุบรรณ
 6. แพทย์หญิงเบญญาภรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ (ตันตนาตระกูล)
 7. แพทย์หญิงรัชนี เลิศสิริโชค
 8. แพทย์หญิงวิภา อมรรัตนไพจิตร

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงกฤษณา ร้อยศรี

 

รุ่นที่ 28 (1 มิถุนายน 2542 – 31 พฤษภาคม 2545)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงอภิรดี ทรงจำรัส
 2. แพทย์หญิงจันทร์นารา สุขล้วน
 3. แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกต
 4. แพทย์หญิงภิรมย์ศิริ คูสกุล (กำภู ณ อยุธยา)

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงช่อเพชร พัฒนสารกิจ
 2. แพทย์หญิงพัชริยา ธัญประสาท
 3. แพทย์หญิงสุนิสา หังสพฤกษ์
 4. นายแพทย์อภินันทน์ สุวรรณรักษ์

สาขารังสีรักษา

 1. นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

 

รุ่นที่ 29 (1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2546)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. นายแพทย์นัทภูมิ กาญจนาภรณ์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงปริยานุช โพธิ์ขอม (อติบูรณกูล)
 2. แพทย์หญิงนิศารัตน์ ชคัตตรยาพงษ์ (วิเศษ)
 3. แพทย์หญิงพัธนี โอเจริญ
 4. แพทย์หญิงน้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
 5. แพทย์หญิงภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. นายแพทย์ธีรพล เปรมประภา

 

รุ่นที่ 30 (1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2547)

สาขารังสีวิทยาทั่วไป

 1. แพทย์หญิงภัทราภรณ์ สุวรรณาลัย

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

 1. แพทย์หญิงกนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
 2. แพทย์หญิงสมมนัส นำสนธิ (นิลเพชร์พลอย)

สาขารังสีรักษา

 1. แพทย์หญิงสรัญยา ฬาพานิช

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 1. แพทย์หญิงธัญญลักษณ์ ศรีวงษา