หลักสูตรของภาควิชารังสีวิทยาในอดีตซึ่งได้ทำการปิดการเรียนการสอนไปแล้ว

หลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

 1. รายวิชา Principle of Medical Radiology (รหัสรายวิชา 3000404) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
 2. รายวิชา Diagnostic Imaging (รหัสรายวิชา 3011512) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
 3. รายวิชา Radiation Oncology 1 (รหัสรายวิชา 3011514) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
 4. รายวิชา Nuclear Medicine 1 (รหัสรายวิชา 3011516) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
 5. รายวิชา Imaging of Respiratory and Cardiovascular Systems (รหัสรายวิชา 3011646)  เป็นรายวิชาเลือกสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
 6. รายวิชา Ultrasound in General Practice (รหัสรายวิชา 3011658) เป็นรายวิชาเลือกสำหรับ นิสิตแพทย์ชั้น  ปีที่ 6
 7. รายวิชา Diagnostic Imaging of the Abdomen and Extremities (รหัสรายวิชา 3011664)  เป็นรายวิชาเลือกสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
 8. รายวิชา Neuroradiology (รหัสรายวิชา 3011666) เป็นรายวิชาเลือกสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
 9. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทียบเท่าอนุปริญญา) สาขาวิชารังสีเทคนิคของโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา (Postgraduate Education)

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) สาขา Interventional Radiology
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) สาขา Interventional Neuroradiology
 4. แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไปของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   สาขาวิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. แขนงวิชารังสีวิทยาทั่วไป
 6. สาขาวิชารังสีวิทยาทั่วไป
 7. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)