การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาก่อนปริญญา (Undergraduate Education)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

หลักสูตรปริญญาบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ 6 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยาได้ทำการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปี 5 โดยสอน เป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 20 คนต่อกลุ่มเป็นการหมุนเวียนร่วมกับภาควิชาอื่น การเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย โดยใช้สื่อการสอนเป็นฟิล์มผู้ป่วยหรือแผ่นใส โดยมีการสอนทั้งวิชารังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยห้องเรียนอยู่ที่อาคารอภันตรีปชาเดิม

ต่อมาเมื่อมีการขยายหน่วยงานโดยได้จัดตั้งสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์เพิ่มขึ้นการเรียนการสอน นิสิตแพทย์จึงได้แยกห้องเรียนและเวลาการเรียนเป็นการหมุนเวียนภายในของนิสิต แพทย์ที่ผ่านมาเรียนรังสีวิทยาเวลา 4 สัปดาห์แยกเป็นเรียนวิชารังสีวินิจฉัย 2 สัปดาห์ รังสีรักษา 1 สัปดาห์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 สัปดาห์ โดยที่การเรียน การสอนส่วนใหญ่ยังเป็นการบรรยายประกอบสื่อการสอนเหมือนเดิม และมีการสอบรวมในวันสุดท้ายทั้งข้อเขียนและ การสอบแบบ OSCE (สมัยก่อนเรียกแลบกริ๊ง) โดยใช้สถานีละ 4 นาที รวม 20 สถานีสำหรับสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และ 10 สถานีในแต่ละสาขาสำหรับสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชารังสีวิทยาได้ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาควิชาสำหรับนิสิตแพทย์ปี 5 โดยให้มีชั่วโมงการบรรยายลดลง มีเวลาสำหรับการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ให้นิสิตทำ Seminar และเสนอผลงานเป็น กลุ่มเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลา 2 – 3 วัน ให้นิสิต หมุนเวียนดูการปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วยในแต่ละหน่วยงานของภาควิชารังสีวิทยา

ในปีการศึกษา 2549 เริ่มสอนหลักสูตร พบ. ฉบับปรับปรุงใหม่ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และในขณะเดียวกันใน ปีการศึกษาดังกล่าวนี้ นิสิตแพทย์ปี 5 ก็ยังมีการเรียนในหลักสูตรเดิมด้วย

ในปีการศึกษา 2550 ได้ยกเลิกรายวิชาทางด้านรังสีวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิตเดิม)


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชารังสีวิทยาเริ่มสอนหลักสูตร พบ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 โดยสอนรายวิชา รวมพื้นฐานหลักรังสีวิทยาทางการแพทย์หรือ Principle of Medical Radiology (รหัสรายวิชา 3000404) จำนวน 1 หน่วยกิตให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการสอนรวมทั้ง 3 สาขา ดังต่อไปนี้

 1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 3. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

โดยการสอนจะสอนควบคู่กับรายวิชา Integrated Clinical Sciences (รหัสรายวิชา 300402) ของภาควิชา อายุรศาสตร์ โดยมีจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยายในวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือนมิถุนายนถึง เดือนกันยายนเป็นเวลา 7 คาบและมีการจัดสอบหลังจากสิ้นสุดการเรียน

ในปีการศึกษา 2555 เริ่มมีการปรับเปลี่ยนการสอนรายวิชา Principle of Medical Radiologyโดยสอนแยก ออกจากรายวิชา Integrated Clinical Sciences (รหัสรายวิชา 300402) ของภาควิชาอายุรศาสตร์และปรับจาก การสอนครั้งเดียว 200 คนเป็นการแบ่งกลุ่มนิสิตขึ้นเรียนครั้งละ 50 คนโดยประมาณ จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 สัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนโดยอิงกับหลักสูตร พบ.ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ขึ้นใหม่ โดยยุบรายวิชารวมพื้นฐานหลักรังสีวิทยาทางการแพทย์หรือ Principle of Medical Radiology ทำการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานในผู้ป่วยจริงและได้แบ่งรายวิชาออกไป ดังนี้

 • วิชาพื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย (รหัสรายวิชา 3000403) จำนวน 2 หน่วยกิต ครั้งละ 2 สัปดาห์
 • วิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (รหัสรายวิชา 3000405) จำนวน 1 หน่วยกิต ครั้งละ 1 สัปดาห์

โดยมีการแบ่งกลุ่มนิสิตขึ้นเรียนครั้งละ 50 คน โดยประมาณ จำนวน 4 กลุ่ม ตลอดปีการศึกษาทั้ง 2 รายวิชา


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

ภาควิชารังสีวิทยาเปิดวิชาเลือกสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2545) ทั้งหมด 10 รายวิชาได้แก่

 • รายวิชา 3011636 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก
 • รายวิชา 3011642 รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบประสาท
 • รายวิชา 3011644 รังสีวิทยาวินิจฉัยพื้นฐานของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
 • รายวิชา 3011646 รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจหลอดเลือด
 • รายวิชา 3011648 การวินิจฉัยด้วยภาพของช่องท้อง                                                                                              –
 • รายวิชา 3011650 รังสีรักษาทางคลินิกในวิทยามะเร็ง
 • รายวิชา 3011652 การวินิจฉัยโรคด้วยวิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • รายวิชา 3011654 การรักษาโรคด้วยวิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • รายวิชา 3011656 การใช้วิทยาการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคเด็ก
 • รายวิชา 3011658 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป

ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 6 รุ่นแรกที่จะเลือกเรียนในรายวิชาเลือกดังกล่าว จะเริ่มเลือกเรียนที่ปีการศึกษา 2551 แต่ในปีพ.ศ. 2550 ภาควิชารังสีวิทยาได้จัดสัมมนาและเสนอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายวิชา เลือก สำหรับนิสิต แพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งมีทั้งหมด 10 รายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 และ เปลี่ยนทั้งชื่อรายวิชาและรหัสรายวิชา ให้เหลือเพียง 7 รายวิชา โดยแยกตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มี 5 รายวิชา ได้แก่

 1.  3011660 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป Ultrasound in General Practice (US)
 2. 3011662 รังสีวิทยาของระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือด Imaging of Respiratory and Cardiovascular Systems (Chest & Cardio)
 3. 3011664 การวินิจฉัยด้วยภาพของช่องท้องและแขนขา Diagnostic Imaging of the Abdomen                      and Extremities (Body)
 4. 3011666 รังสีวิทยาวินิจฉัยของระบบประสาท Neuroradiology (Neuro)
 5. 3011668 รังสีร่วมรักษา Interventional Radiology (Intervention)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มี 1 รายวิชา คือ รายวิชา Therapeutic Radiology and Oncology (รหัสรายวิชา 3011670)

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มี 1 รายวิชา คือ รายวิชา Nuclear Medicine for General Practitioner (รหัสรายวิชา 3011672)

ดังนั้น 7 รายวิชาใหม่นี้ได้มีการใช้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2551 แทนหลักสูตรเดิม ซึ่งมี 10 รายวิชา

ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชารังสีวิทยาได้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดยมีการรวม รายวิชาทั้งหมดอยู่ในรายวิชาเดียว ยกเว้นรายวิชา Intervention Radiology และเปิดรายวิชาใหม่เป็นรังสีวิทยาพื้นฐาน ในเวชปฏิบัติทั่วไปหรือ Essential in Diagnostic Radiology for General Practice (รหัสรายวิชา 3011676)


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิก

ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบร่วมการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในระดับปรีคลินิก (นิสิตแพทย์ชั้นปี 2 และปี 3) ในรายวิชา imaging correlation เช่น respiratory system, musculoskeletal system และ central nervous system