หน่วยงานภายนอกที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

หน่วยงานภายนอกที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์

  1. หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น
  2. หน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นต้น
  3. สถาบันจากต่างประเทศ ได้แก่ World Health Organization, The University Diderot Paris 7, Bichat – Lariboisiere France, International Atomic Energy Agency (IAEA), Kunming Medical University, Fudan University China, University of Montpellier 1 France, University of Applied Sciences Mittelhessen in Gießen Germany, The University of Otago, Dunedin School of Medicine New Zealand, New York University School of Medicine USA., The University of Sydney Australia เป็นต้น