หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

1.หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี) โดยการรับรองของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและ แพทยสภา

ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชารังสีวิทยาเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร 2 ปี) โดยการรับรองของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิชาการและเพิ่มความรู้ใหม่ๆ แก่รังสีแพทย์ อนุสาขาที่เปิดสอนมี 4 อนุสาขา คือ

 1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Body imaging) จำนวน 2 คน
 2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Neuroimaging) จำนวน 2 คน
 3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (Neurointervention) จำนวน 1 คน
 4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (Body intervention) จำนวน 1 คน

ในปี พ.ศ. 2553 มีการขอเพิ่มศักยภาพการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขารังสี ร่วม รักษาของลำตัวจากเดิมรับได้ 1 คน เพิ่มเป็นจำนวน 2 คน

ในปี พ.ศ. 2556 มีการขอเพิ่มศักยภาพการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาภาพ วินิจฉัย ชั้นสูงจากเดิมรับได้ 2 คนเพิ่มเป็นจำนวน 5 คน

ดังนั้นในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2557) ภาควิชารังสีวิทยาสามารถรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในแต่ละอนุสาขา ได้ดังต่อไปนี้

 1. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง จำนวน 5 คน
 2. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จำนวน 2 คน
 3. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท จำนวน 1 คน
 4. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว จำนวน 2 คน

2.หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 1 ปี) โดยการรับรองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พ.ศ. 2538 ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) โดยการรับรองของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยขณะนี้มีหลักสูตรที่เปิดรับการฝึกอบรม รวม 9 สาขาโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สาขา Intervention Radiology รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2538 (ขณะนี้ยกเลิกการฝึกอบรมแล้ว)
 2. สาขา Neuroradiology รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2539
 3. สาขา Abdominal Imaging รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2542
 4. สาขา Diagnostic Ultrasound รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2544
 5. สาขา Diagnostic CT and MRI Imaging รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2544
 6. สาขา Intervention Neuroradiology รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2547 (ขณะนี้ยกเลิกการฝึกอบรมแล้ว)
 7. สาขา Breast Imaging รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2553
 8. สาขา Musculoskeletal Imaging รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2555
 9. สาขา Pediatrics Radiology รับรุ่นแรก ปี พ.ศ. 2555

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิฯ (หลักสูตร 1 ปี) ได้มีการพัฒนาดังนี้

พ.ศ. 2556 มีการขอจำนวนการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขา Breast Imaging จาก เดิมรับได้ 1 คน เพิ่มเป็นจำนวน 2 คน