รายวิชาที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. รายวิชา 3000260 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1
 2. รายวิชา 3000264 ระบบทางเดินหายใจ 1
 3. รายวิชา 3000268 ระบบทางเดินอาหาร
 4. รายวิชา 3000278 ประสาทศาสตร์ (Neuroscience)
 5. รายวิชา 3000384 ประสาทศาสตร์คลินิก (Clinical Neuroscience)
 6. รายวิชา 3000402 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Integrated Clinical Sciences)
 7. รายวิชา 3000502 มูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ (Evidence-Based Medicine)
 8. รายวิชา 3000512 ทักษะวิทยาการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ (Skills in Traumatology  and Surgical Emergency)
 9. รายวิชา Ambulatory block รายวิชา 3000504, 3000506, 3000508
 10. รายวิชา 3000684 บทนำเวชปฏิบัติ (Introduction to Clinical Clerkship)
 11. รายวิชา 3012618 การดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Clinical Management in Intensive Care Unit)
 12. รายวิชา 3012620 หัตถการในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ (Critical Care Procedures)
 13. รายวิชา 3000851 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Correlated Basic Medical Sciences)
 14. รายวิชา 3002866 กุมารเวชศาสตร์ปัจจุบันสมัย (Current Pediatrics)
 15. รายวิชา 2102524 เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์ (Medical Image Technology) ในหลักสูตรดุษฎี  บัณฑิตวิศวกรรมชีวเวช
 16. รายวิชา 3200202 BIO/DENT SCI I ของคณะทันตแพทยศาสตร์
 17. รายวิชา 3741306 โลหิตวิทยาคลินิก 2 (Clinical hematology II) ของคณะสหเวชศาสตร์
 18. รายวิชา 3000516 ทฤษฎีการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Theoretical Care  for Critical, Chronic and Terminal Illnesses)
 19. รายวิชา 3000518 ทักษะการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Skills in Care for Critical, Chronic and Terminal Illnesses)
 20. รายวิชา 3000520 เวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Clinical Performance in Care for Critical, Chronic and Terminal Illnesses)
 21. รายวิชา 3106402 รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์
 22. รายวิชา 3014761 อาชีวเวชศาสตร์ 1
 23. รายวิชา 3209705 รังสีกายวิภาคและการแปลเงาภาพรังสีขั้นสูง (Advanced Radiographic Anatomy  and Radiographic Interpretation) ของคณะทันตแพทยศาสตร์