รายวิชาที่ภาควิชารังสีวิทยาให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. รายวิชา MTRD442 Nuclear Medicine คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับปริญญาตรี)
  2. รายวิชา 303101 Applied Physics for Health Science คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (ระดับปริญญาตรี)
  3. รายวิชา RLT3181 Digital Imaging สาขารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระดับปริญญาตรี)
  4. รายวิชา RLT4182 Quality Assurance in Diagnostic Radiology สาขารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระดับปริญญาตรี)
  5. รายวิชา 655537 การกำหนดปริมาณรังสี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับปริญญาตรี)
  6. สอนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์