หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

วิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์เป็นสาขาที่ขาดแคลนสาขาหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาได้พัฒนาอย่าง รวดเร็วและความต้องการนักฟิสิก์การแพทย์มีปริมาณสูง เนื่องจากมีการดึงบุคลากรไปสู่ภาคเอกชนเช่น โรงพยาบาล เอกชนและบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นต้น ทำให้จำนวนนักฟิสิกส์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอกับงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อให้ทันต่อ การวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยรังสี จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงได้ มีการจัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลิตนักฟิสิกส์การแพทย์ที่ทันต่อเทคโนโลยีและ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อรองรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคด้วยเครื่องมือทางรังสีที่ ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้รังสีทางการแพทย์ วางแผนจัดหาเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานทางฟิสิกส์ของเครื่องมือ ควบคุมคุณภาพเครื่องมือ ควบคุมและดูแลความปลอดภัยจากรังสี จัดเตรียมข้อมูลในการคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วย ได้รับ วัดคำนวณปริมาณรังสีและวางแผนการรักษา กำหนดกระบวนการที่เหมาะสมในงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา รวมถึงการใช้สารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสีทางการแพทย์ สามารถเป็นผู้นำทีมงานทางฟิสิกส์การแพทย์ใน โรงพยาบาลต่างๆ สามารถทำการวิจัยในแขนงวิชาเหล่านั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ได้และสามารถสร้างและ นำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบ สาธารณสุขของประเทศ

นับตั้งแต่ที่มีการเปิดหลักสูตรในปี พ.ศ. 2554 มีนิสิตที่รับการฝึกอบรมจำนวน 2 คน ในแขนงวิชารังสีวิทยา วินิจฉัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนนิสิตที่รับการฝึกอบรมจำนวน 1 คน ในแขนงวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และจะมีนิสิตที่จบจากหลักสูตรนี้เป็นรายแรกในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรคือ การได้รับความร่วมมือจากทบวง การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจะถูกพิจารณาจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ฉายาเวชศาสตร์วิทยาศาสตร์รังสี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นสมควรให้ มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้เนื่องจากการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาง คลินิก มีการฝึกอบรม และปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่อาจจัดการศึกษาตามระบบทวิภาคได้ จึงให้นิสิตลงทะเบียนเป็นรายปี โดยมีเวลา การศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 สัปดาห์ต่อปี โดยนิสิตจะฝึกทักษะภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอด 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤษภาคมของแต่ละปีการศึกษา

table