รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุกัลยา เลิศล้ำ (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)