ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)